Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

 • data publikacji strony internetowej: 1 lutego 2022 roku
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono w dniu 6 lipca 2020 roku
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 6 lipca 2020 roku

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Nowak
 • e-mail: pkwe@warmia.mazury.pl
 • telefon: +48 55 611 45 90

Na stronie internetowej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych

 • TAB – przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA – wybór pozycji,
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
e-mail: do@warmia.mazury.pl
telefon: +48 89 521 90 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres budynku: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, ul. Bohaterów Westerplatte 18. Do budynku prowadzi  jedno (1) wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma wind (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się parterze – toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Serwis internetowy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej spełnia standard WCAG 2.0 poziom AA.

Nasze Parki Krajobrazowe

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

Parki Krajobrazowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Polityka cookies

Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Polityka prywatności